सिका छ ,सीकावा छ, सीके राज घडवा छ,सीको गोरमाटी सिकलो रा, सिक सिक राज पथ चढलो रा,सीके वाळो सिक पर लेल सेवारो रूप रा.---Dr.Chavan Pandit

Headline

Sunday, November 29, 2009

भाषा हमार

प्रिय श्री
बंजारी  भाषा हमारे संस्कृति र पहचान / ओळख छ.
ये भाषा मा वाते करेन लाज/ शर्म करणु गलत छ. 
आपणे  छपच्यारून आपणी भाषा मा वाते करेन लगाड़ो.
दुसरेन भी केते रो.
 
रामराव चौहान

No comments:

Post a Comment

Jai sevalal,Gormati.......I think,you want to write something.

Hand Paintings

Gormati Headline Animator

Bookmark and Share
zwani.com myspace graphic comments Badshah Naik