सिका छ ,सीकावा छ, सीके राज घडवा छ,सीको गोरमाटी सिकलो रा, सिक सिक राज पथ चढलो रा,सीके वाळो सिक पर लेल सेवारो रूप रा.---Dr.Chavan Pandit

Headline

Friday, October 30, 2009

कन्ना आपळ समाजेर विचार करिए गोरमाटीमळगो हमेन भाग्य बोलुचु गोरमाटी
धर्म, पंथ, जात एक जानच गोरमाटी
सारी जगेमायी याडी मानच गोरमाटी

हमार मनेमनेमायि दंग छ गोरमाटी
हमार रगेरगेमायी रंगरोच गोरमाटी
हमार दलेदलेमायी धडकरोच गोरमाटी

हमार नसेनसेमायि नाचरोच गोरमाटी
हमार छोरि-छोराम रमरोच गोरमाटी
हमार घरे-घरेमायी बढरोच गोरमाटी

हमार कुळे-कुळेमायी नान्दरोच गोरमाटी
येतेर फूले-फुलेमायी हासरोच गोरमाटी
येतेर अकाशेमायी गर्जरोच गोरमाटी

येतेर दिशा-दिशामायी फररोच गोरमाटी
येतेर गटला-गटलामायी रेरोच गोरमाटी
येतेर बने-बनेमायी भट्क्रोच गोरमाटी

येतेर नभेमाई बरसरोच गोरमाटी
येतेर खेतेमायी डुलरोच गोरमाटी
येतेर नंदिमायी बहरोच गोरमाटी

येतेर चरे-चरेमायी रेरोच गोरमाटी
आपळे घरेमायी हाल सोसरोच गोरमाटी
इ कतरा गेम देकरोच गोरमाटी...............


कन्ना आपळ समाजेर विचार करिए गोरमाटी


.........................एक गोरमाटी

No comments:

Post a Comment

Jai sevalal,Gormati.......I think,you want to write something.

Hand Paintings

Gormati Headline Animator

Bookmark and Share
zwani.com myspace graphic comments Badshah Naik